У нас
2
жалобы на номер 0970892847
Большинство считает что это Другое

Кто звонил с номера 0970892847

1
нигад
уловка с корпаративной картой,Вот номер человека который хотел купить товар,
Александр 0970892847,0671963183,а вот номер 0995691315,
человека который якобы был представителем Приват Банка!!!
Взломали приват 24 а там уже 2 карты ограбили,и номер телефона заблокировали,уроды!!!!!
Пусть им руки и ноги по переламывает,а работники Приват Банка вообще ничем не хотят заниматься,начальник безопасности банка даже не удостоился поднять свой зад и разобраться,написала заявление ,а вот толку думаю никакого не будет!!!Я понимаю,что моя вина тоже в этом разводе есть,но тем не менее Банк должен хоть как-то разбираться в этом всём,ведь мы являемся их клиентами http://blog.slando.ua/4551/moshenniki-i-kartyi-privatbanka/#page-7

позвонить на номер 3700- горячая линия приват банка, и там обратитесь к оператору, назовете номер карты мошенника, и попросите заблокировать. А в банк можно написать заявление на чарджбэк, если у вас Виза или Мастеркарт. Только не слушайте сотрудников. они понятия не имеют, что означает этот термин.
Только укажите, что по правилам международных платежных систем вы имеете право вернуть свои деньги.
//правила международных платежных систем прочитать, там понятно, что если ты владелец Виза или МастерКарт, то есть возможность на Чарджбэк в данном случае. Вот только наш ПриМат Банк - этого не знает, и никогда не слышал.

Мошенничество с кредитками Приватбанка

..неужели НИКТО из пострадавших Законов не читает?!

Даю выкопировку с Гражданского Кодекса Украины о Банковском счете:
ГЛАВА 72 БАНКІВСЬКИЙ РАХУНОК
Стаття 1066. Договір банківського рахунка
1. За договором банківського рахунка банк зобов'язується приймати і зараховувати на рахунок, відкритий клієнтові (володільцеві рахунка), грошові кошти, що йому надходять, виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком.
2. Банк має право використовувати грошові кошти на рахунку клієнта, гарантуючи його право безперешкодно розпоряджатися цими коштами.

Стаття 1067. Укладення договору банківського рахунка
1. Договір банківського рахунка укладається для відкриття клієнтові або визна¬ченій ним особі рахунка у банку на умовах, погоджених сторонами.
2. Банк зобов'язаний укласти договір банківського рахунка з клієнтом, який звернувся з пропозицією відкрити рахунок на оголошених банком умовах, що від¬повідають закону та банківським правилам.

Стаття 1068. Операції за рахунком, що виконуються банком
1. На підставі договору банківського рахунка банк вчиняє для клієнта операції, які передбачені для рахунків даного виду законом, банківськими правилами та звичая¬ми ділового обороту, якщо інше не встановлено договором банківського рахунка (а не будь-які операції, передбачені договором, чи ті, вчинення яких вимагає клієнт).
Відповідно до п. 2.3 Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті України [432] «відповідальність за правильність заповнення реквізитів розрахункового документа, в тому числі номерів рахунків і назв банків, суми податку на додану вартість і кодів бюджетної класифікації, несе особа, яка оформила цей документ і подала його до обслуговуючого банку». Це правило формулює диспозицію норми цивільного права (якщо йдеться про розрахунковий документ, який оформлений від імені юри¬дичної особи, то цьому правилу слід надати також господарсько-правового змісту). Проте на банк при виконанні на вимогу клієнта переказу грошей також покладається низка обов'язків, які б виключали здійснення безпідставного переказу грошей. Це такі обов'язки: 1) прийняти паперові розрахункові документи, які надаються клієнтом особисто, якщо інше не передбачено договором (ч. 22.5 ст. 22 Закону «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» [128]); 2) перевірити відповідність номера плат¬ника і його коду та приймати розрахунковий документ тільки в разі їх збігу, а також перевірити повноту, цілісність та достовірність розрахункового документа в порядку, встановленому Національним банком. Обсяг перевірки розрахункового документа, яку здійснюють банки, визначається п. 2.4 і 2.5 названої вище Інструкції. Невиконання банком вимог щодо перевірки розрахункових документів тягне відповідальність банка «за шкоду, заподіяну платникові» (ч. 22.6 ст. 22 Закону «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні»). З'явились судові рішення, в тому числі і такі, що про¬йшли перевірку у вищих судових інстанціях, якими з банків повністю стягуються суми переказаних грошей у зв'язку з невиконанням банками вимоги про перевірку розрахункових документів та про їх повернення (у разі виявлення невідповідності розрахункових документів встановленим вимогам).
Обов'язок перевірки розрахункового документа в частині номера рахунка та коду (номера) отримувача лежить також на банкові одержувача. При виявленні невід¬повідності банк одержувача має право затримати на строк до двох робочих днів за¬рахування коштів на рахунок одержувача. В іншому випадку банк, що обслуговує одержувача, несе відповідальність за шкоду, заподіяну суб'єктам переказу (абзац другий ч. 22.6 ст. 26 названого Закону).

Стаття 1073. Правові наслідки неналежного виконання банком операцій за рахун¬ком клієнта
1. У разі несвоєчасного зарахування на рахунок грошових коштів, що надійшли клієнтові, їх безпідставного списання банком з рахунка клієнта або порушення банком розпорядження клієнта про перерахування грошових коштів з його рахун¬ка банк повинен негайно після виявлення порушення зарахувати відповідну суму на рахунок клієнта або належного отримувача, сплатити проценти та відшкодувати завдані збитки, якщо інше не встановлено законом.
1. Стаття 1073 ЦК передбачає наслідки декількох видів порушень, які може допустити банк при обслуговуванні клієнта на підставі договору банківського рахунка. Таким порушенням перш за все називається несвоєчасне зарахування на рахунок грошових коштів, що надійшли клієнтові. Це порушення тягне обов'язок банку сплатити одержувачеві проценти за весь період прострочення (їх розмір не встановлений, але
слід дійти висновку, що він має визначатись відповідно до ст. 1070 ЦК), а також відшкодувати збитки (без вирахування процентів, про які йшлося вище). Ця відпо¬відальність не виключає сплати банком пені на користь одержувача платежу. Про це див. п. З коментаря до ст. 1068 ЦК.
2. Безпідставне списання банком грошових коштів з рахунка клієнта тягне за собою відповідальність банку в вигляді сплати процентів і відшкодування завданих збитків. Такі ж наслідки тягне і порушення банком розпорядження клієнта про перерахування коштів з його рахунка. Мається на увазі, що помилкове перерахування банком коштів на рахунок іншого, ніж зазначений клієнтом в розрахунковому документі, одержувача тягне обов'язок банку перерахувати грошову суму відповідно до розрахункового документа. А безпідставно перераховану грошову суму банк має витребувати у особи, на рахунок якої кошти були зараховані

Стаття 1076. Банківська таємниця
1. Банк гарантує таємницю банківського рахунка, операцій за рахунком і відо¬мостей про клієнта.
Відомості про операції та рахунки можуть бути надані тільки самим клієнтам або їхнім представникам. Іншим особам, у тому числі органам державної влади, їхнімпосадовим і службовим особам, такі відомості можуть бути надані виключно у ви¬падках та в порядку, встановлених законом про банки і банківську діяльність.
2. У разі розголошення банком відомостей, що становлять банківську таємницю, клієнт має право вимагати від банку відшкодування завданих збитків та моральної шкоди.
1. Обов'язок банку гарантувати таємницю банківського рахунка, операцій за рахун¬ком і відомостей про клієнта конкретизується в ст. 61 Закону «Про банки і банківську діяльність» [122]. У зв'язку з цим встановлюється, що банки зобов'язані:
1) обмежувати коло осіб, які мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю;
2) організувати спеціальне діловодство з документами, що містять банківську таємницю;
3) застосовувати технічні засоби для забезпечення несанкціонованого доступу до елект¬ронних та інших носіїв інформації; 4) застосовувати застереження щодо збереження банківської таємниці та відповідальності за її розголошення у договорах з клієнтами (однак невиконання цієї вимоги не є підставою для визнання договору недійсним).
При прийнятті на роботу на посади службовців банку відповідні особи підписують зобов'язання щодо збереження банківської таємниці.
2. Розголошення банком відомостей про банківський рахунок, операції за ним, а також відомостей про клієнта є підставою для відповідальності банку у вигляді відшкодування шкоди, а також моральної шкоди. Якщо виток інформації, що складає банківську таємницю, став наслідком винних дій органів, які уповноважені здійснювати банківський нагляд, збитки відшкодовуються цими органами (частина четверта ст. 61
Закону «Про банки і банківську діяльність»). Банківський нагляд розуміється як такий, що здійснюється Національним банком України (ст. 66, 67 названого Закону). Ці положення не виключають відповідальності інших державних органів, які мають право на отримання інформації, що належить до банківської таємниці, за її розголошення. Правовою підставою їх відповідальності є ст. 1166, 1167, 1174, 1176 ЦК

Так же есть Условия и правила предоставления банковских услуг «Приват Банка» (можно скачать на официальном сайте).
Для физических лиц придепозитном вкладе:
2.2.1.13. Вклад гарантируется Фондом гарантирования вкладов физических лиц в размере,
определенном действующим законодательством Украины на дату недоступности вклада.
2.2.1.14. Банк обязуется осуществлять обслуживание клиентов в соответствии с действующим
законодательством Украины и Тарифами Банка, действующими на момент совершения
операции.
2.2.1.15. При получении информации о несанкционированном списании денежных средств с
депозитного счета (в том числе при помощи SMS информирования от Банка) Клиент обязуется
немедленно сообщать об этом в Банк. При наступлении вышеуказанных случаев необходимо
обратиться в отделение Банка, в котором оформлен вклад или позвонить по телефону по
номеру 0 800 500 003 (круглосуточно. Бесплатно по Украине), 380 562 390 000 (для звонков из-за границы), 390 000 (для звонков в г. Днепропетровске)

2.9.2.12. Банк обязуется:
2.9.2.12.3. Обеспечивать сохранность средств КЛИЕНТА.
2.9.2.12.5. Хранить тайну операций по счету (счетам) Клиента. Без согласия Клиента сведения
третьим лицам по вопросам осуществления операций по счету (счетам) могут быть
предоставлены только в случаях, предусмотренных действующим законодательством Украины

2.9.2.13. КЛИЕНТ имеет право
2.9.2.13.3. Требовать своевременного и полного осуществления расчетов и других
обусловленных этим Договором услуг

ВСЕ ЭТО УВЕЛИЧИВАЕТ ВАШИ ШАНСЫ ВОЗВРАТА ДЕНЕГ ВО МНОГО РАЗ!!!

Как говориться, как Вы лодку назовете-так она и поплывет! Не о краже денег нужно подавать заявления в банк, суд, НацБанк, а о НЕ СОБЛЮДЕНИИ ДОГОВОРА И НАРУШЕНИИ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА!!!

А это уже совсем другая песня!
http://www.prostobank.ua/servisy/onlayn_konsu ... /%28sort%29/asc

т.н. выкупщики товара, в том числе детских, свадебных рядом неких заботливых мужчин с похищением или попыткой обчистить карту ПБ

Сотрудника ПриватБанка не звонят при осуществлении транзакций.

Кто еще не в курсе, есть виртуальный счет. Он открывается без проблем и бесплатно в чате приват24. Номер этого счета «носит» ваши фио; его можно предоставлять для получения оплаты (с него-то у вас деньги не уведут! Только ВЫ в том же меню Приват24 можете перести на другую свою карту
http://blog.slando.ua/4551/moshenniki-i-kartyi-privatbanka/#page-2

минимальная инфо. засветы номеров "свадебников", на "свадебных платьях" и пр
список "вещевичков- свадебников" по псевдо покупкам (обновлен)

0509304002, 0501729105, 0501493405, 0505541209, 0506530110, 0509296311, 0509401813, 0502127613, 0505621624, 0501077124, 0508096426, 0501044927, 0508057329, 0507359333, 0506407937, 0504001347, 0509814053, 0505323454, 0501080155, 0504196755, 0502331458, 0508696958, 0500253961, 0508695863, 0501807365, 0503274466, 0500449066, 0509684167, 0505302873, 0509971780, 0508770382, 0500324988, 0508057089, 0508635090, 0500724199,

0634580901, 0634109004, 0632723105, 0631350414, 0631578515, 0637628815, 0634257516, 0635870118, 0631578019, 0633113621, 0639403924, 0631417324, 0634257325, 0635267228, 0631442431, 0634299731, 0639404333, 0631206833, 0634724334, 0639607934, 0630288435, 0632444537, 0635614938, 0637936339, 0634256743, 0637626843, 0637155744, 0631421146, 0637448848, 0631261749, 0634724149, 0635892850, 0639611252, 0631593353, 0631629553, 0631499754, 0635866456, 0634083058, 0631567558, 0635839061, 0630334368, 0634301271, 0632856676, 0634125377, 0637609078, 0635818681, 0634482882, 0635819282, 0636642485, 0632198686, 0634108986, 0632939786, 0634257388, 0632856690, 0632507590, 0638034199, 0635340093, 0638146596, 0631079096, 0637224698, 0632957099, 0635869499,

0664731502, 0665482503, 0664393407, 0667323409, 0662764611, 0665157112, 0660885113, 0665168716, 0660845618, 0663046518, 0660362818, 0663086419, 0665814624, 0666013427, 0666013429, 0661790832, 0665855834, 0665481036, 0666799737, 0662756239, 0662762243, 0668266846, 0662187248, 0631499748, 0669289260, 0660846667, 0635302247, 0669001472, 0665460673, 0660845075, 0665187475, 0665414179, 0665869783, 0665441593, 0665441594, 0665442598,

0671422603, 0674640308, 0672510224, 0676222327, 0675361431, 0672814033, 0678676742, 0671616144, 0970892847, 0671105453, 0677229654, 0671746561, 0677777770, 0675490070, 0675797472, 0675849573, 0681649873, 0671963183, 0672338091, 0675373294, 0671725994, 0672766696, 0671443698,

0683208311, 0681592314, 0684092715, 0683244019, 0681653821, 0682474725, 0682474726, 0686943430, 0686273233, 0685234835, 0687817457, 0681620160, 0681653162, 0685456571, 0681649873, 0683963674, 0683240176, 0687811182, 0685229193,

0919528607, 0919352810, 0919434915, 0919418320, 0919417524, 0919342626, 0919417526, 0919417029, 0919913738, 0919620239, 0919991541, 0919097341, 0919516662, 0919263765, 0919145665, 0919417570, 0919097473, 0919416779, 0919707080, 0919271894, 0919633994, 0919417496, 0919753097,

0933984310, 0931406710, 0933012915, 0933140921, 0936783022, 0933205830, 0933758933, 0932316335, 0937700136, 0932623739, 0934807245, 0939362848, 0933632354, 0937221858, 0933739869, 0937705371, 0932316176, 0930701579, 0933162579, 0936613279, 0932287379, 0938530581, 0930717782, 0933144591, 0933739791, 0933273292, 0938874894, 0937971096, 0937971099,

0950508105, 0953773512, 0956491514, 0953288214, 0951696815, 0950554021, 0955602723, 0954849123, 0956079324, 0958931536, 0994695436, 0957085038, 0957137838, 0954349338, 0955865543, 0950581347, 0956076548, 0953015148, 0953406952, 0954887656, 0950933857, 0951297657, 0953109760, 0955973271, 0956356372, 0959217474, 0953013775, 0957098176, 0958702381, 0953729584, 0955680189, 0955334191, 0953527391, 0951184693, 0950152095, 0956045699,

0966481400, 0964796607, 0966481415, 0969442518, 0968419019, 0968344121, 0966764324, 0961063636, 0968874636, 0967596039, 0964311346, 0964151946, 0966803246, 0960739348, 0969918552, 0966389452, 0969449653, 0965450859, 0968904260, 0953109760, 0966796364, 0967229764, 0965332070, 0962125071, 0960019772, 0967151575, 0969959578, 0960950185, 0966331786, 0966315586, 0963340988, 0966417294, 0960206099,

0972758904, 0975867610, 0977120329, 0978777832, 0973488837, 0975235041, 0970892847, 0978189651, 0975162163, 0977392271, 0975070778, 0970242680, 0972875381, 0977314284, 0971093587, 0972572794, 0971907394,

0984869501, 0988075914, 0981127817, 0986412818, 0980806418, 0982188320, 0980877125, 0983392129, 0986508136, 0986722847, 0989010750, 0983029251, 0980845158, 0981221271, 0987792674, 0981300575, 0984579378, 0981297379,

0996878600, 0995140908, 0999207608, 0991379612, 0990584613, 0995691315, 0993640517, 0997605820, 0990228626, 0990594827, 0994792228, 0992808230, 0997156439, 0992958139, 0997895941, 0993562144, 0993562147, 0995428848, 0997745551, 0995281552, 0991265152, 0999140756, 0994265456, 0995072458, 0999738660, 0993948362, 0993690764, 0994085066, 0992654867, 0990965268, 0999556470, 0995465971, 0995116173, 0996039973, 0999542674, 0993125674, 0992186377, 0990907277, 0996245578, 0996328880, 0997209582, 0995338387, 0997693989, 0997300694, 0995271794, 0997644797, 0992586997, 0999502498,

0567672513, 0567673832, 0567676139, 0567335040, 0567676153, 0567670159, 0567670192, 0567335045, 0567335040, 0567335189, 0567335190, 0567335193, 0567335179, 0567335045, 0567335183, 0567335184, 0567673519, 0567369123, 0567670285,
0567369129, 0567676026, 0567674983,
0800505120, 0412414735,
http://zvonki.octo.net/number.aspx/380919417570

схема Б:
Схема преступления такова: мошенник заключает сделку с одним из покупателей, при этом просит перевести деньги на банковскую карточку. При этом он указывает номер карты другого человека, у которого он что-то покупает. Таким образом, одна жертва переводит деньги на карту второй, а третья сторона – мошенник, получает товар, за который заплатил сторонний человек.

схема В
Просят прислать наложенным платежом, а потом чтоб проверить покупку просят,чтоб сняли наложенный....... И соответственно уроды исчезают.Никогда ничего не высылайте им без денег
http://www.ktozvonit.ru/nomer/380957085038/

схема Г
представляется сотрудником Службы Безопаснсти отделения в Днепропетровске,обратился ко мне по моим ФИО,назвал свой служ. номер и сказал,что была попытка взлома моей карты с терминала в Одессе и снятия *00грн. в 10.58 (сейчас можно снимать наличные БЕЗ карты),типа 3 раза введен неправильный пин-код и до них дошла эта инф-ия и они срочно решили вмешаться,чтоб не ушли деньги взломщику!
Ещё спросил не приходила ли мне смс о попытке снятия денег,на что я ответила:-Нет!
Спросил:не давала ли я карту 3-му лицу,не знает ли кто-то мой №карты,кто мог бы взламывать её?
Рассказывал способы как в дальнейшем обезопасить себя и предложил заменить старый пин на новый,чтобы тот взломщик уже точно не проник,а то приходит инф-ия,что продолжает подбирать пин!!
Ну и типа они выясняют с какого терминала происходит взлом…,присылал мне смс-ки с их офиц-го номера 10060(!),
я диктовала данные с этого номера,чтоб увидеть №терминала,
звонил,еще раз прислал,типа это ваш новый пин карты,кот-ый будет давать доступ к карте(диктовать его не просил),,
просит сказать старый,чтоб его заменить,я сказала!
я бы засомневалась,если б смс-ки приходили с левого №,а так с офиц-го(!)
Так он мне звонил раз 6…,Но,когда я решила ему позвонить на высвеченный тел.,мне отвечает:Этот № не е дийсный
А чуть позже приходит смс,что сняты,*00грн. и новый баланс!(такую операцию вижу впервые,не знаю,что это за текст,адреса терминала там нет!)
Он мне перезванивает еще раз,на что я ему говорю,что только что смс пришла о снятии денег,ЧТО ЭТО?
Я пытаюсь вам звонить и не могу…На что он мне ответил:
-А вы не сможете позвонить нам!Вам наверное пришла смс о попытке снятия дене?
На что я в шоке говорю:-Нет,пришел уже новый баланс!
И тут положили трубку….,тогда я поняла,что меня жестоко «развели»=это сотруднички банка так подрабатывают!
история, только сняли с кредитной карты. Деньги ушли в Головной офис Приват Банка. Факт мошенничества зарегистрирован в банке, открыто уголовное дело. написала письмо на имя Управляющего банка и в НБУ,
http://zvonki.octo.net/number.aspx/0967151575

схема Д
Звонят к Вам и говорят что их интересует Ваш товар, просят данные карты любого банка для проведения платежа, далее радостно сообщают что в этом банке они корпоративныые клиенты…. пауза почти сутки … затем звонок как-бы представителя банка в котором Вам сообщают о том, что Вам для получения платежа необходимо подойти в отделение банка и написать заявление(невнятное обьяснение какое), и ещё сообщают сумму платежа — процентов до 5-10 превышающую Вашу цену за товар??? и обьясняют что так необходимо для проведения операции в банке???? — типа Вам необходимо вначале вернуть разницу ?? до и для получения всей суммы. Вам предлагают на указанный ими счет с Вашего счета отправить разницу — двумя способами:
1. Написав заявление в банке.
2. Проведя операцию через банкомат.
Упор сделан есно в расчете на то что люди не любят ходить в банк и писать заявления, следственно пойдут к банкомату и будут выполнять их команды по перечислению через банкомат!!!!
Если Вы не соглашаетесь на банкомат то сообщают Вам что необходимо получить от покупателя кучу личных данных???? для написания заявления в банке — то есть подталкивают Вас изменить решение и идти к банкомату……
При звонке к покупателю с предложением получить товар наложным платежом — есно всё затихает.
Во время звонков с телефона с кодом 091 «представители банка» всё время пытаются заполучить Ваши персональные данные, так что будте очень внимательны!!! При этом они достаточно настойчивы и перезванивают в точно назначенное Вами время

http://blog.slando.ua/4551/moshenniki-i-kartyi-privatbanka/

http://in-net.org/2013/04/moshennichestvo-che ... dengi-u-lyudej/
http://in-net.org/2013/09/najti-i-nakazat-mos ... lnaya-istoriya/

жертва по этой схеме (обман, кидок на кредитных картах ). Обидно что всё проплачено и схвачено . На Slando нет предупреждения — которое надо прочитать принудительно ,а рекламу бывает приходиться читать и смотреть. Может это ………. треугольник за одно .Банку выгодно — проценты растут , милиция без напряга знает этих мошенников ( отпечатки пальцев не надо — информация в банке вся есть, место прописки,копия паспорта и тд. ) — поехали , предложили крышу и контролируют прибыль .Я думаю , когда мы идём в милицию, мы им даём повод сьездить за деньгами для себя .Десятки тысяч пострадавших — не одного возврата денег — отзывы людей такие . Почитайте отчеты в милиции — за год — там 1, там 3 задержали, статистика — по области 20 обращений — а 2000 и более не хотели ? .Думаю что то здесь не чисто .Люди сами по себе , милиция с мошенниками , банком и Slando отдельно . Банку, зная масштабы миллионные, достаточно ввести дополнительный пункт к № телефона( операции экстренные деньги , Золотая Корона ) ещё пароль ( пин код карты ) — мошенники были бы без работы .Правда банк лишится лишней прибыли и милиции придётся аппетит поубавить
http://blog.slando.ua/4551/moshenniki-i-kartyi-privatbanka/#page-5

Реализация этого преступления может отличаться в зависимости от ситуации, но, в итоге, один человек остается без денег, обвиняя второго в мошенничестве, тогда как настоящий мошенник просто исчезает.
http://red-forum.com/showthread.php?t=12671&page=114
http://blog.slando.ua/4837/idealnoe-prestuple ... content=a1p8l0n

относятся к

Компьютерные преступления

QFC - компьютерные мошенничества, связанные с   хищением  наличных денег из банкоматов.

QFF - компьютерные подделки: мошенничества и  хищения  из компьютерных систем путем создания поддельных устройств (карточек и пр.).

QFG - мошенничества и  хищения , связанные с игровыми автоматами.

QFM - манипуляции с программами ввода-вывода: мошенничества и  хищения  посредством неверного ввода или вывода в компьютерные систе-мы или из них путем манипуляции программами. В этот вид компьютерных преступлений включается метод Подмены данных кода (data diddling code change), который обычно осуществляется при вводе-выводе данных. Это простейший и потому очень часто применяемый способ.

QFP - компьютерные мошенничества и  хищения , связанные с платежными средствами. К этому виду относятся самые распространенные компьютерные преступления, связанные с кражей денежных средств, которые составляют около 45% всех преступлений, связанных с использованием ЭВМ.

QFT - телефонное мошенничество: доступ к телекоммуникационным услугам путем посягательства на протоколы и процедуры  компьютеров , обслуживающих телефонные системы.

QZB - использование электронных досок объявлений (BBS) для хра-нения, обмена и распространения материалов, имеющих отношение к преступной деятельности;

QZE -  хищение  информации, составляющей коммерческую тайну: приобретение незаконными средствами или передача информации, представляющей коммерческую тайну без права на то или другого законного обоснования, с намерением причинить экономический ущерб или получить незаконные экономические преимущества;

QZS - использование компьютерных систем или сетей для хранения, обмена, распространения или перемещения информации конфиденциального характера.

Некоторые специалисты по компьютерной преступности в особую группу выделяют методы манипуляции, которые имеют специфические жаргонные названия.

o "Временная бомба" - разновидность логической бомбы, которая срабатывает при достижении определенного момента времени;

o "Асинхронная атака" состоит в смешивании и одновременном выполнении компьютерной системой команд двух или нескольких пользователей.

"Моделирование" используется как для анализа процессов, в которые преступники хотят вмешаться, так и для планирования методов совершения преступления. Таким образом, осуществляется "оптимизация" способа совершения преступления.
http://otherreferats.allbest.ru/programming/00003050_0.html
http://zvonki.octo.net/number.aspx/380635614938
Последние комментарии
2
нигад
по ходу:  ответы на вопросы карты-приватки и операций

.. ключевые слова не что хотят купить и цена, а конт. телефон и № карты Приватбанка.
после этого еще несколько сообщений о том, что покупатель настроен на покупку, а я такая-сякая не хочу давать реквизиты, человек хочет оплатить, а потом мне укажет время платежа и оставит куда отправлять, потому что еще сам не знает куда ему "послать  посылку.
http://www.kidstaff.com.ua/forum/viewtopic.ph ... r=asc&start=120

для перевода внутри банка нужно: номер карты и ФИО.
Для перевода из другого банка нужно: МФО банка, номер карты, ФИО, ИНН.
ЗАПРОС О ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИИ ДОЛЖЕН ВАС НАСТОРОЖИТЬ
срок действия карты дял перечисления через приват 24 НЕ НУЖЕН!
срок действия карты нужны для того, чтобы сделать оплату через интернет с ВАШЕЙ карты за какие нибудь услуги. я так телефон сдма пополняю. там даже смс-ка с подтверждением не приходит. только постфактум что деньги сняли
http://www.kidstaff.com.ua/forum/viewtopic.ph ... r=asc&start=300

Проблема в том, что зная номер карты привата можно узнать ИНН в приват24. Создаете платеж и в реквизитах получателя светится ИНН. Вот так вот. Так что по одному только номеру карты Привата можно узнать и ФИО, и ИНН, и дату рождения... первые цифры - это дата рождения в днях от какого-то года, а вот последние -порядковый номер среди тех, кто родился в этот день. Его просто так не узнать. А вот дату рождения по ИНН как раз можно вычислить.
http://www.kidstaff.com.ua/forum/viewtopic.ph ... r=asc&start=150

сделали мою симку МТС и все! никто ничего не выспрашивал. и свои данные никому не говорила. И что там эти данные. Текучка в Привет банке агромная. Скачали базу уволился, если вообще не работают там до сих пор.
А служба безопасности посмеялась с меня. Я была у них через пол часа с грудным ребенком на руках. ИМ НАПЛЕВАТЬ С КОГО ДЕНЬГИ ВЫТРЯХИВАТЬ. А МИЛИЦИЯ УЖЕ 4 МЕСЯЦА СОПЛИ ЖУЕТ.
http://www.kidstaff.com.ua/forum/viewtopic.ph ... r=asc&start=150

если бы вы позвонили в милицию, то ваш звонок-заявление автоматически принимается дежурным и записывается - как в журнале, так и в аудио. и если бы вам кто-то в ответ "ржал" - не надо это спускать с рук, а надо жаловаться, если ему так смешно, пусть полы в райотделе помоет годок-другой.
для заявления принципиально важна распечатка места снятия наличных с печатью банка или можно указать данные (город и банкомат по такому-то адресу в такое-то время)? в выписке в приват24 это указывается. а милиция потом уже делает запрос в банк на основании заявления
только это надо делать все оперативно, потому что есть определенный срок хранения материалов с видеокамер банкоматов. http://www.kidstaff.com.ua/forum/viewtopic.ph ... r=asc&start=120

Менты и Приват все они подельники, все..... Если бы ментов волновало, то никто бы не "ржал" в лицо мамочке с грудным ребенком на руках при обращении в милицию. Пришли указания свыше - не принимать заявления, они их не принимают. Покрывают друг друга.
..никто ничего конкретно делать не хочет, я имею виду органы. Написала я заявления везде ,где это возможно. В отделе, по кибер-преступлениям, когда я сказала, что мошенник ждёт моего звонка, что бы я дала ему все данные для перевода денег , мне сказали что это ничего не даст , ведь можно было бы поставить мой телефон на прослушку или ,как-то отследить по Киевстару откуда звонок..

Да и Приват тоже хорош. Комиссии и прочие доп. платные услуги - это они умеют быстро придумать, чтобы деньги с карточки списать, типа мобильный банкинг или еще чего. А отреагировать на обращение - не реагируют. Явно пахнет сговором. Явно.
Гнилая контора - Приватбанк! Теперь всем об этом обязательно расскажу.
http://www.kidstaff.com.ua/forum/viewtopic.ph ... r=asc&start=240
раздел есть на сайте Привата http://www.fightfraud.privatbank.ua/
А що, з 2009 року жодних фактів шахрайства у Приваті не було зафіксовано серед працівників?

Если у кого произойдет случай по схемам в этой теме, и в самом начале хватит смелости сказать мошенникам "ой, я сейчас занята, перезвоните позже" или "с удовольствие скажу вам код, но телефон тот дома, давайте вечером созвонимся", а тем временем позвонить в милицию или лучше сходить в отделение и объяснить ситуацию, что назревает афера.
Вот это называется подставное лицо - ваш разговор по телефону на это время будут прослушивать, фиксировать откуда звонки, милиция обращается в банк по-поводу счета, на который переводились деньги и "пасет" у касс и банкоматов тех, кто будет снимать деньги, потому что в приватбанке на этом счете будет висеть пометка и кассир обязать затянуть время, а банкомат - выдаст какую-то ерунду типа - тех.работы, обратитесь через 10 минут.
---по поводу выписки: в приват 24 видна сумма, номер банкомата и все. я такую выписку попросила сразу же в банке и мне ее распечатали. в милиции моего города приложили эту выписку к моему заявлению и отправили в два других города, где были снятия денег. в банковской программе видны были эти города, а на распечатке-нет. в тех городах мои документы провалялись 2 месяца и вернулись в нашу милицию с вопросом: где видно, что деньги снимали в наших грородах? а нигде по выписке этого не видно. и такую выписку могут дать либо по запросу из милиции либо по решению суда....и только теперь, в июле месяце, из нашей милиции отправили запрос в приват по поводу выписки с конкретными адресами.... http://www.kidstaff.com.ua/forum/viewtopic.ph ... r=asc&start=120

--------это бесполезно. это у меня сняли с карты *0 000,00 грн. это обо мне была передача. http://forum.mama.mk.ua/index.php?showtopic=10187&st=63 это моя тема об этой ситуации на нашем городском форуме. там читать много, но для того, что бы понять реальную картину происходящего-можно читать только мои посты. сразу скажу, что после снятия с моей карты денег мне мошенники звонили еще раз. я живу не далеко от милиции. с ребенком на руках помчалась туда. объяснила ситуацию, что люди, которые сняли у меня деньги, находятся сейчас на связи. на что с меня в дежурке поржали, ответили, что бы я приходила завтра. весь разговор с мошенниками я записала на диктофон. но в милиции это абсолютно никого не интересует! хотя там четко слышна вся схема разхвода. самый прикол в том, что тот номер работал потом еще неделю, пока опять кого-то не развели! в милиции при мне этот номер набрали, там пошли гудки. сотрудник положил трубку и сказал, что помочь ничем не может.
и в кратце: с марта месяца и по сей день в ПБ мне не выдают распечатку по карте с указанием адреса банкомата ( а именно эта распечатка нужна, что бы в милиции возбудили уцголовное дело по территориальности). с марта месяца!!! то печать не та, то разрешения нету и в таком духе. при этом выдерживают срок для ответа в 30 дней, а потом только отправляют мне ответ (все прямо таки по закону ). на мой вопрос, почему мне, клиенту ПБ, владельцу этой карты, не дают эту выписку с адресами мне отвечают, что только по запросу милиции это возможно или по решению суда! в милиции тоже все очень загадочные... когда я сразу же написала заявление они быстренько отправили мои документы по месту снятия денег. даже не попросив у меня эту выписку! хотя они прекрасно знают, что необходимо подтвердить территориальность !!!
Вывод: милиции эти снятия абсолютно пофиг! прочитав мои посты поймете почему, пб тем более! только в милиции ржут прямо в лицо, а из пб приходят письма с отказами в моих просьбах и с припиской о надежде на дальнейшее сотрудничество.
ну а сюжет по ТВ-я вообще в шоке. отсняли много материала, где я рассказала все, что описанно в теме. и про наглость привата и пофигизм в милиции, а показали только то, что я-затурканная домохозяйка. хотя это вообще не так.
для себя я приняла решение-платить не буду.
http://www.kidstaff.com.ua/forum/viewtopic.ph ... r=asc&start=120

Звонит молодой парень, представляется сотрудником корпоративного отдела "Приватбанка". Говорит хорошо поставленным голосом, как сотрудник колл-центра, у меня никаких подозрения не возникло. Говорит: "Вам поступил платеж на сумму  (сумма, по которой продавал ), для проведения платежа надо уточнить номер карты, диктует номер карты, я подтверждаю, потом еще какие-то наводящие вопросы о моей причастности к данной карте, говорит эта карта не привязана к номеру, на который он звонит, спрашивает есть ли на мое имя еще карта и называет последнюю цифру, я говорю есть (не знаю как они узнали о другой карте...). Спрашивает пин-код, я называю, говорит сейчас придет смс-ка, назовите код не кладя трубку. Приходит смс-ка, я естессно читаю только код, текст не читаю. Говорит данные совпали, давай еще что-то говорить, связь обрывается. Перезванивает, говорит "сейчас придет код еще раз", я диктую код, связь обрывается. Не успел он перезвонить, как мне пришла смс о списании 2000 грн. Я сразу понял, что меня развели. Позвонил в Приватбанк, заблокировал обе карты, но вторые 2000 грн. тоже снять успели. Я пока с Приватом общался этот чел опять меня набирал, я трубку не брал, и опять пришла смс-ка с кодом. Потом пришла еще одна смс-ка с кодом. Я взял трубку, послал нах этого "сотрудника корпоративного отдела", он говорит "произошла ошибка в системе, назовите код", я говорю вы вообще там ох..ели, послал его еще раз.
Я понятия не имел, что есть такая возможность снимать деньги с карты, не имея карты на руках! В банк обращался, сказали "сам дурак", можете написать заявление, но по таким заявлениям еще ни разу денег не вернули.
http://www.kidstaff.com.ua/forum/viewtopic.ph ... r=asc&start=450

внимание, что помимо экстренных денег в Приватбанке есть еще услуга смс банка, которая не требует паролей. Просто переслать смс на номер банка с телефона привязанного к карточке. Мошейник звонит якобы что-то купить, получает номер карты для перевода, потом оправляет на телефон жертвы смс с указанием суммы перевода+4 последние цифры карты+ номер карты для перевода. Затем звонит жертве рассказывая что эту смс необходимо отправить в банк для того чтобы он смог сделать оплату. Если эту смс отправить, деньги автоматом спишут со счета, больше никаких данных (кодов, пинов и пр.) не потребуется.

пытались сегодня развести. но я то все это уже прошел,поэтому решил немного развлечься и ответил приблизительно так:
"мы тебя,******,давно вычисляли. а теперь выбирай-на кичу или 5 штук зелени. жду ответа до 18:00."
в трубке раздался такой звук,как будто мужик чем-то подавился,затем связь прервалась. подожду до 18:00...
http://www.kidstaff.com.ua/forum/viewtopic.ph ... r=asc&start=540

новая фишка: на почту приходит письмо под именем Приват 24, якобы от Привата с сообщением, что аккаунт временно заблокирован и просьбой для его разблокировки перейти по ссылке, которая ворует пароли, естественно

Человек пользуется тем, что многие люди плохо понимают систему работы банковских карточек и счетов.
Он находит в интернете просьбо о помощи. Затем звонит этому человеку и говорит, что готов перечислить ему к примеру - пять тысяч гривен на лечение. Затем спрашивает номер карточки. К примеру, номер карточки "Приватбанка". Потом перезванивает второй раз, говорит, что у него не получается перечислить деньги и просит сообщить ему код указанный на обороте карточки. Это код для оплаты через интернет.
Потом вам приходит смс от банка, что вам надо подтвердить платеж на сумму 5000 грн. Если вы думая, что этот человек перечислил вам 5000 грн., подтверждаете отправив смс обратно в банк, то соответствующая сумма списывается у вас со счета. То есть таким образом этот человек с вашей карточки производит через интернет какой-то платеж в свою пользу.
Будьте осторожны и внимательны! Предупредите об этом своих знакомых.
В частности, сегодня по одной из просьбю о помощи звонил некий человек, представившийся Александром Николаевичем из Днепропетровска, директором консалтинговой фирмы и пытался таким вот образом снять сначала 5000, потом 2000, а потом 500 гривен. К счастью, у него это получилось. Связались с банком заблокировали карточку.
Вот телефоны с которых он звонил: (096) 887-46-36, (093) 661-32-79.
http://www.kidstaff.com.ua/forum/viewtopic.ph ... r=asc&start=570

позвонил клиент, сделал заказ, должен был оплатить на карту приватбанка, я сообщила номер счета. Через минут 20 перезвонил и подтвердил оплату. Я денег через приват 24 не увидела. Позже был звонок якобы работника приватбанка. Сразу насторожило номер 091 с мобильных приватовцы не звонят! Затем мне продиктовали мой номер счета и попросили подтвердить на кого зарегистрирована карта и спросили до какого числа действительна. Я насторожилась. Мошенник был очень настойчив, просил меня сейчас же подойти к банкомату и совершить опред.действия под его руководством. Услышав отказ уточнил когда я могу это сделать? Разумеется, я стала понимать для чего это все надо: снятие наличных без карты или оплаты покупок онлайн.
Попросив таймаут на сутки я прекратила разговор. Тут же отзвонилась в службу поддержки приватбанка, так и есть это были аферисты, хотели заполучить ССV код, все мои предположения верны.
http://www.kidstaff.com.ua/forum/viewtopic.ph ... r=asc&start=570

покупатель  хочет приобрести товар. Уточняет: есть ли у меня карточка Привата, приходят ли на них смс от банка, просит переслать смс с номером карты для оплаты и уточняет мое отчество. При этом очень убедительно говорит, что сейчас сразу же побежит оплачивать и скинет мне смс с фамилией получателя и номером склада Новой почты, куда отправить. Где-то через час раздается звонок (номер МТС ): мужчина представляется сотрудником Приватбанк(назовем его «СП» ) обращаясь ко мне по имени и отчетству,спрашивает:
-Вы ожидаете перевод в размере 450,00 грн,-
Я ему:-Да.
«СП»:-Мы не можем осуществить перевод без Вашего подтверждения, так как платеж осуществляется с депозита. Так, значит, вы ожидаете платеж?
Я:-Да, ожидаю.
«СП»:-Тогда сообщите мне код подтверждения, который Вам придет на телефон с номера Приватбанка 10060. Главное, не кладите трубочку, так как наш с Вами разговор в целях Вашей же безопасности записывается.
Я получила смс (4 цифры) и сама сообщила их этому «СП», он продолжает «опрос»:
-Назовите дату своего рождения.
Я называю дату, после этого возникает небольшая пауза, а затем следующий вопрос:
-Скажите, пожалуйста пинкод.
На мой вопрос : «Зачем Вам мой пинкод?»,- следует ответ: « Ну, вы же хотите получить деньги, а без него мы не можем завершить операцию. Тем более сотрудник Приватбанка может быть о нем информирован. К тому же я и так знаю Ваш баланс на карте. У Вас на карте ХХХ грн . Так что скажете ПИН код?»
ПИН-код я назвать отказалась, сказав, что созвонюсь с Покупателем и мы найдем другой способ оплаты.
Самое страшное, что Пинкода я не сказала не потому что заподозрила, что человек на другом конце провода мошенник, а не сотрудник Приватбанка, а потому что думала, что для оплаты не нужен мой Пинкод.
Подозрения возникли после того, как попыталась связаться с «Покупателем» и услышала в трубке: Ваш звонок переадресовывается на автоответчик.
Решила повнимательней почитать смс с кодом подтверждения и тогда душа окончательно ушла в пятки, дословно текст смс: «Не передавайте ПАРОЛЬ и ПИН-КОД третим лицам.Вход в банкомат, пароль: ХХХХ.»
Вот так я собственноручно дала мошенникам все карты в руки, хорошо хоть Пин не сказала. Я еще не знала об услуге «Экстренные деньги», поэтому не предполагала как же без моей карты, зная Пин, можно снять деньги, а так бы точно в обморок бухнулась.
Но на всякий случай бегом бегу в ближайший банкомат, меняю Пин, дома блокирую через Приват24 карту.
Звоню в службу поддержки, где мне разъяснили «опцию» Привата «Экстренные деньги» и объяснили всю схему мошенничества: сказав код подтверждения я дала мошенникам, у которых был номер моей карты и ФИО, доступ к балансу моей карты , но не к деньгам. Чтобы снять деньги нужен был ПИН. Сразу спросить его они не рискнули и я предполагаю, что мошенники пытались использовать дату моего рождения в качестве ПИНкода, поэтому ее и спросили(ведь многие люди именно ее из-за легкого запоминания делают пинкодом своей карты).
Еще мне служба поддержки сообщила, что все сотрудники Привата звонят с городского телефона с центрально офиса с номера 0567 (код Днепропетровска), и ни с каких мобильных звонить не могут.
На следующий день я перевыпустила карточку.

Для себя же я составила несколько правил работы с Интернет-клиентами при перечислении денег на карту банка:
1) Ни в коем случае не использовать в качестве ПИНа дату своего рождения или дату рождения своих родственников;
2) Не указывать в объявлении о продаже номер телефона, к которому прикреплена карта или номер которого служит логином в ПРИВАТЕ24 (если у Вас 2карточный телефон-это не проблема). В этом случае звонок от настоящего сотрудника Приватбанка на телефон, указанный в объявлении УЖ ТОЧНО ИСКЛЮЧЕН!
3) Не используйте для получения денег за продажу КРЕДИТНУЮ КАРТУ, тем более если на ней крупная сумма денег. В идеале открыть другую - с нулевым балансом, благо наши банки будут только счастливы. И тем более, если Вы планируете не одну продажу. А если это одноразовая продажа -пусть оплатят при получении (такая услуга доступна и на Новой Почте и в Укрпочте). Да, есть риск, что Покупатель передумает и не заберет покупку, но он значительно меньше, чем риск быть обманутым мошенниками и лишиться всех своих денег.
4) Внимательно читайте все СМС от банка с номера 10060, потому как в них есть вся информация о проводимой операции (вход в банкомат, оплата и т.д.)
5) Для подтверждения, что Вы ждете деньги не нужны никакие ПИНы, информация личного характера а также коды подтверждения. Код подтверждения необходим только при перечислении денег.
Люди - БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!!! Это только одна из схем «развода», сколько их еще появиться с такими «великими услугами» от банка? Тем более, что сейчас все платежи по своей ПРИВАТ карте, включая переводы, можно осуществлять с мобильного телефона (почитайте на сайте ПРИВАТА http://privatbank.ua/udalenniy-banking/platezhi-po-telefonu/ , достаточно позвонить на номер 3700……
P.S. Через 3 дня е- снова звонок (номер МТС) и человек, представляясь сотрудником Приватбанка («Меня зовут Анатолий, оператор 7407, вы ожидаете перевод с депозита?») просит подтвердить перевод. Естественно я его послала, но перед этим спросила, почему он звонит с мобильного: ведь сотрудники Привата звонят с городского днепропетровского. На этот вопрос, ни секунды не задумываясь, ответил: «Так это нормально: я ж с корпоративного звоню».Вот такая вот наглость: по одной и той же схеме два раза «развести».
http://www.kidstaff.com.ua/forum/viewtopic.ph ... r=asc&start=570

После слов,что средства перечисляются с депозитного счета, можно смело ложить трубку,особенно если об этом говорит сотрудник банка,т.к. согласно Постановления НБУ №492 "Проведение расчетных операций за вкладными (депозитными) счетами субъекта ведения хозяйства, кроме операций, связанных с реализацией имущественных прав на сумму вклада (депозиту), в соответствии с заключенными договорами залога и законодательства Украины, а также выдача средств наличностью из вкладного (депозитного) счета субъекта ведения хозяйства запрещаются. !
Сотрудники банков не может быть информирован о ПИН коде!
ПИН код известен только Вам и никому либо!
После таких заявлений не стоит тратить свое личное время на выслушивание этого бреда
http://www.kidstaff.com.ua/forum/viewtopic.ph ... r=asc&start=570

РАЗВОД С КАРТОЙ ПРИВАТ БАНКА!  звонили под предлогом купить товар с обьявления, узнали номер карты для перевода денег и ФИО получателя, средства перечислены небыли, но по утверждению человека звонившего далее   и представившегося работником Приват Банка средства пришли на карту, но т.к. деньги от юр.лица для того, чтоб снять деньги нужно пойти к банкомату перезвонить по данному номеру и воспользоваться системой Золотая Корона! Когда так называемый "работник Приват Банка Сикорский Виталий Николаевич" услышал что телефонный разговор записан, то почему-то некомпетентно бросил трубку

096-944-25-18 Выпросил номер карты и номер телефона. Потом, перезвонил, якобы у другого банкомата, просил код из смс. Наглость невиданная

должен позвонить бухгалтер для уточнения моих реквизитов и согласования самой отправки. Кстати, голос звонившего (представился как Михаил, тел. 093 084 24 98, был довольно приятным и располагающим, при разговоре с ним особых подозрений не возникло, разве то, что сегодня - воскресенье, выходной вообще-то....). Я отправила смс-кой номер карты (конечно же, приват), перезвонил мне "бухгалтер" уже в конце дня - и как только я услышала его голос, то все стало понятно - с бухгалтерами сталкивалась часто, но с такими "мурчащими" голосами не доводилось, так что я уже ждала его вопроса про CVV- код, срок действия карты и т.д. Долго он не мог поверить, что сегодня явно не его день - старался разными способами вытянуть из меня информацию (не только по карте, но и ИНН, и телефоны трех близких людей - для того, что бы убедиться что я - это я). Сначала был очень любезным и приятным, а в конце разговора прямо посылал подальше - нервы не выдержали у бедняжки... Звонил с этого номера: 063 266 08 55, представился как Сергей Сергеевич. http://www.kidstaff.com.ua/forum/viewtopic.ph ... r=asc&start=570

как всегда им нужна дата рождения для перечисления денег. Это грозит снятием наличных с вашей карты. В объявлении укажите-дату рождения не даю. Теперь во всех объявлениях пишу МОШЕННИКОВ ПРОСЬБА НЕ БЕСПОКОИТЬ!!! Второй месяц тишина http:// sovet.kidstaff.com.ua/question-301530

звонили по объявлению на Сландо. Сначала "покупатель"-093 936 28 48,а потом "сотрудник отдела корпорат.платежей главн.офиса в Днепропетровске"-091 941 75 70, знал мой балан по кредитке и задолженость....ушло в бездну**0 грн плюс комиссия плюс процент за пользование кредитными средствами.   Перезванивала на 091-идёт связь с ператором Привата!!!! Теперь я должна банку более * тыс грн,так как понятно,что их расследование ни к чему не приведёт,как и милицейское. Блин,не знала про возможность отзыва ошибочного платежа,сдесь писали ранее!!!!! Это действит.реально?! Народ,кто-то отзывал свои платежи?
в Привате и узнавала по ошибочному платежу. Его действительно можно отозвать в течении 72 часов,конечно желат.сразу же,но для этого надо знать номер карты,на который ушли деньги. А я его не запомнила,так как аферист диктовал мне его по телефону,Приватбанк его знает!!!!!!!! чек как обычно выдаёт только первые и посл.цифры. Вообщем, завязую с Приватом

"покупатели" с 0665157112, дал им номер карты и ФИО. На следующий день звонят с 0567670285. Видя 056, автоматом думаю что Приватбанк+представились (Гонтаренко Андрей, старший смены клиентской поддержки услуги мобайл банк Приватбанка), и началась верификация услуги Мобайл банк, через которую мне якобы переводят деньги и к которой я не подключен. И я как кролик перед удавом предоставил ВСЕ что спрашивали. После звонка позвонил на горячую линию Приватбанк, рассказал о ситуации, мне сказали, что такой услуги нет, и номера телефона, с которого звонили, в системе нет, и данные, которые предоставил, оператор не имеет право спрашивать. В результате успешно блокирую карты, а так же отвязываю финансовый номер, т.к. уже потом понял, что дал даже те данные, которые необходимы для блокировки и восстановления симки. Меня наверно спасло то, что этот "представитель" неправильно записал срок действия карты, и перезвонил мне уточнить, когда я уже общался с горячей линией Привата. Чуть позже снова перезванивает и спрашивает: "А что с вашей карта, она что, заблокирована? Как же нам на нее переводить деньги?" В службу по мошенникам Привата - сообщил. Перевожу деньги с симки, в надежде, что уже ответ на вопрос "сколько денег на счету?" будет не правильный, и ее не смогут заблокировать. Но нет - через несколько минут, мой номер уже отключен. Звоню на МТС и по новой блокирую симку. Оператор сообщил, что ее уже даже восстановили и получили (быстро - мин 30 прошло). Так и было, позвонили на нее, а там, прикидываясь мной, пытаются выманить деньги, думая, что звонящий не в курсе, и перезвонить на 0999207608. Позвонил на 102, приехали менты, записали показания, но никакого дела не заведут, т.к. ничего не украли, нет состава (а я надеялся, что высекут того, кто получал мою карту, т.к. предоставляют пасспотрные данные). Поржали с ними вместе со всего произошедшего.
Далее, карту банка то я сменю, а вот телефон уже скомпрометирован - по хорошему, надо сменить и его, но жалко, лет 10 номеру. Или перейти на контракт. К стати, номер лжеоператора (056) - мобильный. Скорей всего подключен к Пиплнету или Интертелекому, знаю, что у них есть услуга прямой городской номер .

некое лицо, куплю, перешлите  новой почтой.Ок, говорю, на тебе номер карты.  
И тут началось, типа будет перевод от юрид.лица через смс банкинг.
Я пишу , извините, так не пойдет, либо приват24, либо терминал либо отделение банка.
А оно пишет следующее:
Подтвердите получение средст от юр.лица
Отправьте смс подтверждение на номер
10060 с текстом SEND 600UAH
+0 576+ 5168757211243334
так как ваша карта не подключенна к
полному смс банкингу, нужно
подтвердить перевод средств - хотели сделать жертвой мошенников

закрытие карты стандартно 2 недели. НО!! после закрытия их нужно проверять раз пять, как минимум, закрыта ли она. у мужа так было. карту украли вместе с кошельком. он ее закрыл. прошло 5!! лет и вдруг звонят ему и говорят у вас долг 400 грн за обслуживание по карте и называют номер. хотя до этого, за два года использования карты ни разу за обслуживание не платили и не снималось. знали это точно, уточняли перед открытием. он ездил в отделение, разбирался, писал заявы...и вес же его вынудили заплатить эти деньги, потому что у него открыты и другие счета в этом банке, на его фирму.
почти аналогичная ситуация у меня была с миттевой картой, там тоже насчитали за год 150 грн, ездила с малым наперевес туда к ним, разбирались долго, настояла на списании долга, согласились что это их ошибка.
http://www.kidstaff.com.ua/forum/viewtopic.ph ... r=asc&start=120

Если у кого то есть номер вашей карты X X XX X X XX X XX X X XX X то ему нужно еще иметь и дату до которого эта карта действительна. Сvv код знать не обязательно для того что снять деньги, знаю это потому как в сфере интернет торговли уже много лет. Например американский Амазон ( и другие) не требует C VV ( Y Y Y) код вообще, а подставить дату JJ/KK до которой действительна карта не составит труда - 12 вариантов на год, украинские банки выдают карту только на 2-3 года - значит 24-36 вариантов.
Поэтому рекомендую все продавцам принимать деньги только на те карты которие вообще заблокированы на все операции в интернете кроме интернет банкинга ( что предоставляет ваш банк).
На основных картах нужно держать ту суму которая нужна на 1-3 дня (например покупки продуктов), все остальное на закрытых карта известных вам и банку!
В случае если у вас исчезли деньги или даже если Вы сами перевели деньги не туда не нужно переживать – нужно действовать. По закону любой «ошибочней» платеж должен бить возвращен если заявление поступило в течении 48 часов о возврате средств! У меня был случай когда на мою карту поступило 950 евро, кассир ошибся и зачисли вместо Гридневой карты – 950грн, на евро карту – 950 евро. Через 15 минут сам кассир отменил ету операцию и деньги списало с карты. Значит банк может отменить платеж и забрать деньги.
В США банки гарантирую возможность возврата денег вполть до 60 дней. Услуга “Charge back”.
Украинским банкам проще же сказать нет, это не возможно и так далее. Но все это вранье. Именно банк - гарант ваших денег и он несет ответственность за их сохранность.
X XX X XX XX XX XX XX X X - 16 знаковый номер карты
Y Y Y - трех знаковый защитный код на обороте карты
JJ/ KK - месяц и год до которого действительна карта
http://www .kidstaff.com.ua/forum/viewtopic.php?t=55765&postdays=0&postorder=asc&start=600
http://zvonki.octo.net/number.aspx/0981221271  http://zvonki.octo.net/number.aspx/380635614938
Последние комментарии
097 089 2847  +380 97 089 2847  0970892847  +380970892847